top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 26.10.2023

dodavatel služeb:

Hana Pichlíková

sídlo: Vyžlovská 2248/46, PSČ 100 00, Praha 10 - Strašnice

IČ: 14140331

e-mail: hapiphotocz@gmail.com

tel.: +420 737 205 929

číslo bankovního účtu: 1545850034/3030

Dodavatel služby není plátce DPH.


OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

 

Objednáním služeb akceptuje objednatel autorský přístup a fotografický styl dodavatele, dále jen "fotografa"

Focení a jeho konkrétní termín, je možné si objednat prostřednictvím: 

Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně ceníku, a že s nimi souhlasí. Na tyto podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou služeb.

CENA ZA FOCENÍ

Cena focení se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na webových stránkách fotografa, www.hanapichlikova.com, ke dni objednávky služeb.

V ceníku je specifikována cena balíčku a její obsah (délka focení, počet odevzdaných fotek), další volitelné služby a příplatky. V případě, že klient požaduje jiný druh nebo rozsah focení, než je specifikován v ceníku, domlouvá se zakázka a její konečná cena individuálně.

Sjednaná cena se dělí na dvě části – rezervační poplatek a doplatek zakázky, který zohledňuje zbylou cenu fotobalíčku.

Po potvrzení objednávky objednatelem, vystaví fotograf fakturu na rezervační poplatek ve výši 50% předpokládané odměny fotografa vč. případně souvisejících nákladů a zašle ji na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen fakturu na rezervační poplatek uhradit dodavateli ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Zbývající část odměny za poskytnuté služby a nákladů dodavatele (ponížená o přijatý rezervační poplatek) je splatná do 5 pracovních dnů od odsouhlasení výběru fotek objednatelem.

Fotograf není povinen začít s poskytováním služeb, dokud objednatel neuhradí rezervační poplatek.

Před uhrazením rezervačního poplatku není termín závazně rezervován.

 

Jako úhradu fotograf nepřijímá hotovost. Všechny úhrady musí být provedeny na základě vystavené faktury bezhotovostním převodem na účet, případně vkladem hotovosti na účet: - Hana Pichlíková, 1545850034/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNU FOCENÍ​

Přesun termínu na žádost objednatele, dále jen "klienta",  je možný pouze jednou a to minimálně 3 dny před termínem fotografováni. Focení se přesouvá na nejbližší, oboustranně vyhovující termín. Objednací doba tohoto termínu je závislá na aktuální vytíženosti fotografa. Jestliže se ani druhý termín focení ze strany klienta neuskuteční, uhrazený rezervační poplatek propadá.

V případě velmi nepříznivého počasí, se venkovní focení přesouvá na nejbližší oboustranně vyhovující náhradní termín.

V případě onemocnění či úrazu jak na straně fotografa tak i klienta, se termín focení po domluvě přesouvá na nejbližší možný, oboustranně vyhovující náhradní termín. O změně termínu je jak fotograf, tak i klient povinen informovat druhou stranu neprodleně.

V případě focení v pronajatém ateliéru, jehož rezervaci pro klienta sjednal fotograf, je zrušení termínu klientem z jakéhokoli důvodu v době menší než 72 hodin před pronájmem, storno poplatek 100% z ceny rezervace daného ateliéru. V případě zrušení termínu fotografem, méně než 72 hodin před pronájmem, jde storno poplatek ateliéru na vrub fotografa.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Maximální délka focení je uvedena v ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdí-li se klient bez předchozí omluvy o více jak 30 minut, je fotograf oprávněn fotografování zrušit bez náhrady.

 

Fotografování v pronajatém ateliéru: pokud se v době rezervace ateliéru klient nedostaví na místo nejdéle do 15 minut od jejího začátku - částka za rezervaci ateliéru, která je již zahrnuta v ceně focení, propadá bez náhrady.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Rodinné, párové, portrétní focení:

Fotografie vybírá klient. Pokud tak neučiní do 14 dnů ode dne zaslání webové galerie náhledů, fotografie vybere sám fotograf. 

Počet náhledů k výběru není přesně určen, vždy je však zaručen dostatečný a kvalitní výběr v rámci klientem zvoleného balíčku.

Fotograf neručí za spolupráci všech členů rodiny. Nepodaří-li se v deklarovaném čase nafotit dostatečný počet fotografií, nemůže to být přičítáno na vrub fotografovi.

Eventové focení

Počet fotografií není stanoven, fotograf odevzdává všechny povedené fotografie, reportážní průřez akcí​.

DODACÍ LHŮTA

 

Rodinné, párové, portrétní focení:

Doba dodání náhledů fotografií je maximálně 3 týdny od focení. 

Dodací lhůta hotových fotografií je maximálně 2 týdny od zaslání výběru z náhledů klientem.

 

Eventové focení

Doba dodání hotových fotografií je maximálně 5 týdnů od focení

V případě nepředvídatelných okolností (nemoc, úraz apod.) si fotograf vyhrazuje právo dodací dobu adekvátně prodloužit. Fotograf na tyto skutečnosti klienta vždy neprodleně upozorní.

Pokud fotograf od klienta nedostane do 30 dnů po odeslání fotografií žádnou zprávu, bude fotograf považovat fotografie za doručené a v pořádku.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle fotografického stylu fotografa. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na plném uvážení fotografa. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce, fotograf neprovádí.

Fotograf odevzdává pouze editované (zpracované) fotografie v JPEG formátu. Neupravené fotografie nejsou poskytovány.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 

Vybrané fotografie jsou archivovány maximálně 12 měsíců od jejich pořízení. Nevybrané fotografie maximálně 6 měsíců od jejich pořízení.

REKLAMACE

 

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením, autorským pojetím fotografa nebo nespokojenost s vlastním vzhledem, není důvod k reklamaci fotografií.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Klient prohlašuje, že všechny osoby, které budou účastny focení, výslovně s focením jejich osoby souhlasí.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

V souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) není bez souhlasu fotografa dovoleno neretušované fotografie a jejich náhledy kdekoli zveřejňovat nebo je jakkoli upravovat (např. odstraněním loga apod.) nebo pořizovat jakékoli jejich kopie, ani s nimi jinak nakládat. Tyto fotografie jsou ve výhradním vlastnictví fotografa, nejsou výsledným dílem a jsou určeny výhradně pro výběr objednatele k retuši. Objednatel nemá nárok na poskytnutí neupravených (neretušovaných) fotografií, základně upravených fotografií, anebo souborů v RAW formátu. Za hotové dílo, které dodavatel předá objednateli, se považují pouze retušované fotografie.

Klient nesmí fotografie pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech bez předchozí domluvy s fotografem. 

bottom of page